Nyereményjáték szabályzat

2020 Adventi nyereményjáték szabályzat

Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem a Facebook oldal üzemeltetői, az adminisztrátorok (a továbbiakban: „Szervező” ). A Szervező – egyben a játék során átadott adatok vonatkozásában az Adatkezelő -a rendelkezésre bocsátott információkat a nyereményjátékkal összefüggésben használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, és nincs kizárva a cselekvőképessége.

Részvétel

A nyereményekért való indulásért a résztvevőnek az alábbiakat kell teljesítenie:

Megfelel a jelen Részvételi szabályzatban foglaltaknak és elfogadja magára nézve az adatkezelési szabályzatban leírt feltételeket. Álnév, becenév használata kizáró körülmény.

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt a Szervezők, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény- Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai);

A játék menete

A napi sorsoláson az Adventi Nyereményjáték aznapi nyereményére a teljes nevével (vezeték- és keresztnév) és email címmel jelentkezett az Okosotthon Magazin oldalon a nyereményjáték napi űrlapján (továbbiakban “napi jelentkezők”). Minden jelentkező csak egy alkalommal jelentkezhet az adott napi nyereményre.

A nyereményjáték során a napi jelentkezők neve és email címe átadásra kerül a nyerényt felajánló számára.

A fődíj sorsoláson a napi jelentkezők vesznek részt, olyan módon, hogy nevük annyiszor kerül be a sorsoláson résztvevők közé, ahányszor érvényesen jelentkezett egy napi sorsolásra (továbbiakban “fődíj jelentkezők”).

A nyereményjáték során a fődíj jelentkezők neve és email címe átadásra kerül a fődíj nyerényt felajánlók számára.

A sorsolás a random.org segítségével történik. Minden napi sorsoláson 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsolunk (továbbiakban “napi nyertes” valamint “napi pótnyertes”), a fődíj esetén a felajánlott csomagok számával egyenlő nyertest és ugyanennyi pótnyertest sorsolunk (továbbiakban “fődíj nyertes” valamint “fődíj pótnyertes”).

A játék időtartama: 2020.12.01 08:00 – 12.24. 20:00 óráig

A sorsolás időpontja: 2020.12.28 12:00

Felelősség kizárása

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel. Kivételt képeznek az élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károk.

Nyeremény

Az napi jelentkezők között naponta, a fődíj jelentkezők között a játék végén a mellékletben felsorolt ajándékok kerülnek kisorsolásra.

A nyeremény sorsolása a nyilvánosság kizárásával a véletlenszerűség alapján történik. A nyeremények egy alkalommal kerülnek kisorsolásra.

A nyereményjátékban való ingyenes részvétel révén a játékosoknak nem keletkeznek sem pénzügyi, sem egyéb igényei a Szervezővel szemben. A nyeremény vagy annak része semmi esetben sem fizethető ki készpénzben. A nyeremény nem ruházható át harmadik személyre.

A nyeremény átadásának módját (személyes átvétel vagy postai kézbesítés Magyarországon belüli címhely esetén) egyénileg egyezteti a Szervező a nyertessel. A nyertes által a nyeremény kiküldésére vonatkozóan megadott adatok helyességéért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat és járulékokat a felajánló fizeti a nyertes után.

Nyereménysorsolás

A nyeremény sorsolásában minden, az adott játék során sorsolásra jogosult játékost szerepeltet a Szervező. A sorsolásra napi nyeremények esetén másnap 12:00 kor, a fődíj sorsolására 2020.12.28 12:00-kor kerül sor.

Nyereményenként tartaléknyertest határoz meg a Szervező a nyertes meghatározására vonatkozó eljárás megfelelő alkalmazásával.

A Szervező a nyertest 14 napon belül legalább három napos szünetekkel háromszor értesíti a emailen keresztül. Ha a nyertes harmadik értesítéstől számított 14 napon belül nem jelentkezik, térítési jogosultság nélkül megszűnik a nyereményre vonatkozó igénye, és a nyereményre az első tartaléknyertes válik jogosulttá, akinek kiértesítési rendje a nyertes kiértesítése szerint történik meg. A nyertes értesítésére és a nyeremény átvételére vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak a tartaléknyertesekre is.

A nyertes nem köteles a nyereményt átvenni.

A nyereményjátékból történő kizárás

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (annak tudtával vagy tudta nélkül). Emellett tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyeremények kizárás esetén utólag is visszavonhatóak, a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

A nyereményjáték idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy azt végleg befejezze.

A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos panaszokat a nyereményjáték pontos megjelölésével ezek okának ismerté válásától számított 14 napon belül írásban a Szervezőhöz kell eljuttatni az alábbi címre: info@diysmarthome.hu.

A szóban (telefonon) közölt vagy elkésett panaszok nem kerülnek feldolgozásra. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Melléklet

A nyereményjátékban az alábbi termékek kerülnek kisorsolásra:

Nap Nyeremény Felajánló
1. Tuya Gateway Smartzilla
2. Amazon Echo Dot IoT Central
3. Legrand Netatmo elosztó Legrand
4. Sonoff L1 Okosotthon.bolt
5. Elektro-Kamleithner
6. Xiaomi kamera Wayteq
7. Shelly Plug S mini Okosotthon Guru (Smartopert)
8. Legrand Netatmo párosított készlet Legrand
9. SmartHomeExpo
konferencia “alap” jegy
Okosotthon Guru (Smartopert)
10. Shelly Plug S mini Okosotthon.bolt
11. kupon Smartzilla
12. Elektro-Kamleithner
13. SmartHomeExpo
konferencia “alap” jegy
Okosotthon Guru (Smartopert)
14. Shelly 1 Okosotthon.bolt
15. Siemens Logo Siemens
16. Shelly 1 Okosotthon.bolt
17. kupon Smartzilla
18. Shelly Plug S Okosotthon Guru (Smartopert)
19. Elektro-Kamleithner
20. Shelly 1PM Okosotthon.bolt
21. Magic shutter Mshut
22. Amazon Echo Dot IoT Central
23. SmartHomeExpo
konferencia “alap” jegy
Okosotthon Guru (Smartopert)
24. fődíj (Netatmo kamera) Legrand
24. fődíj (Biztonsagi csomag) Smartzilla